Grao en Enxeñería Mecánica

240 Créditos
4 Cursos
110 Plazas

Selos EUR-ACE tec_02

 

A formación tradicional en Enxeñaría Mecánica oriéntase cara á adquisición de pericia na resolución de problemas específicos desta rama e cara á capacitación para adaptarse aos cambios tecnolóxicos cos que deberá enfrontarse durante a súa vida profesional (o cal involucra a capacidade de enfrontarse á resolución de novos problemas). Así, dita formación está fundamentada en coñecementos primordiais de ciencia e enxeñaría como son a Física, as Matemáticas, a Expresión Gráfica, a Estatística e a Química. Adicionalmente, a formación específica en Mecánica, Mecánica de Sólidos, Mecánica de Estruturas, Enxeñaría Térmica e Mecánica de Fluídos senta as bases para materias máis tecnolóxicas. Desta forma pódense incorporar bases multidisciplinares de enxeñaría que permiten unha visión global de todos os aspectos que interveñen nos sectores da súa competencia, o que se logra incluíndo neste grao módulos doutras ramas da enxeñaría.

As materias tecnolóxicas específicas orientan ao alumno de forma que poida intervir nas actividades propias da súa profesión. Estas materias tamén fomentan a relevancia de considerar aspectos de integración de procesos e uso racional da enerxía nas fases de deseño, cálculo, análise, dimensionamento, verificación, utilización e mantemento de máquinas, procesos, vehículos, estruturas, construcións e instalacións. Actualmente, ademais das habilidades experimentais e metrolóxicas, o graduado en Enxeñaría Mecánica debe dominar, de forma transversal, as técnicas de computación que asisten na súa tarefa de diferentes formas e constituíronse en ferramentas imprescindibles. Este grao incorpora técnicas asistidas por computador nas diferentes materias onde se require.

 

Perfil de ingreso recomendado

O perfil de ingreso recomendado no referido a habilidades, capacidades e coñecementos previos será o do alumno que superase o bacharelato na rama tecnolóxica. Máis en concreto, considérase que son desexables as seguintes calidades dentro do alumnado:

  • Coñecementos básicos sobre matemáticas, física, química, expresión gráfica e informática
  • Capacidade plena para a lectura, reflexión e comunicación oral e escrita
  • Coñecementos dunha lingua estranxeira (preferentemente inglés)
  • Inquietude, curiosidade e iniciativa propia
  • Capacidade de traballo en grupo
  • Interese pola titulación e pola profesión para a que capacita

 

Saídas profesionais

  • Deseño, avaliación, control da calidade e dirección de proxectos de construcción, montaxe, mantemento e reparación de estruturas, construcións industriais e instalacións.
  • Proxectos de enerxías renovables: solar térmica, biomasa e valorización de residuos, xeotermia...
  • Eficiencia enerxética de equipos e instalacións térmicas: cualificación enerxética en edificios, recuperación de calor en procesos industriais.
  • Proxectos de deseño e fabricación de pezas, utensilios e máquinas de funcionalidade final ou proceso mecánico (tecnoloxías CAD/CAM/CAE.