Plan estudos Mestrado Enxeñería Industrial, procedencia Tecnoloxías Industriais

Plan de estudos do Mestrado en Enxeñería Industrial para os alumnos procedentes do Grao en Tecnoloxías Industriais cursado na Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo

Curso Cuad. Materia Mod. Tipo ECTS
Estatística industrial aplicada á enxeñería OB OB 6
Construción, urbanismo e infraestruturas TrIPC OB 3
Máquinas hidráulicas TrTI OB 3
Cálculo de máquinas TrTI OB 3
Tecnoloxía térmica II TrTI OB 3
Sistemas integrados de fabricación TrTI OB 3
Deseño de sistemas electrónicos industriais TrTI OB 4.5
Automatización e control industrial TrTI OB 4.5
Sistemas de enerxía eléctrica TrTI OB 6
Deseño de procesos químicos TrTI OB 3
Deseño e cálculo de estruturas TrIPC OB 3
Enxeñería do transporte transporte e manutención industrial TrIPC OB 3
Dirección estratéxica. Produción e loxística TrG OB 6
Instalacións e innovación industrial TrIPC OB 6
Proxectos de enxeñería TrG OB 3
Dirección da empresa e dos recursos humanos TrG OB 6
Traballo fin de mestrado TFM OB 24

 

O alumno deberá elixir obrigatoriamente un bloque de orientación dos seis ofertados:

Orientación: Tecnoloxía Eléctrica
Curso Cuad. Materia Mod. Tipo ECTS
Centrais eléctricas TE OP  4.5
Aplicacións industriais de máquinas eléctricas TE OP  4.5
Instalacións e uso eficiente da enerxía eléctrica TE OP 6
Xeración eléctrica con fontes de enerxía renovable TE OP 6
Xestión e calidade da enerxía eléctrica TE OP 4.5
Instalacións eléctricas de alta tensión TE OP 4.5

 

Orientación: Mecánica
Curso Cuad. Materia Mod. Tipo ECTS
Deseño de maquinaria asistido M OP 6
Vehículos automóbiles M OP 4.5
Enxeñería fluidomecánica M OP 6
Calor e frío M OP 4.5
Motores térmicos M OP 4.5
Fabricación mecánica M OP 4.5

 

Orientación: Automática e Electrónica
Curso Cuad. Materia Mod. Tipo ECTS
Convertedores electrónicos de potencia AE OP 4.5
Deseño de sistemas electrónicos dixitais para control industrial AE OP 6
Sistemas de adquisición de datos e sensores industriais AE OP 4.5
Robótica e sistemas de percepción AE OP 6
Enxeñería de control e sistemas en tempo real AE OP 4.5
Sistemas automáticos de produción integrados AE OP 4.5

 

Orientación: Organización Industrial
Curso Cuad. Materia Mod. Tipo ECTS
Xestión de produtos e servizos ao cliente OI OP 4.5
Sistemas de información de apoio á dirección OI OP 6
Xestión de compras e distribución física OI OP  4.5
Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión OI OP  6
Xestión da calidade, a seguridade e o medio ambiente OI OP 4.5
Creación de empresas e xestión de activos empresariais OI OP 4.5

   

Orientación: Instalacións e Construción
Curso Cuad. Materia Mod. Tipo ECTS
Cimentacións, simulación e construcións industriais IC OP 6
Estruturas metálicas y de formigón IC OP 6
Materiais construtivos e soldadura IC OP 4.5
Instalacións térmicas IC OP 4.5
Instalacións eléctricas IC OP 4.5
Instalacións de fluídos IC OP 4.5

 

Orientación: Deseño e Fabricación
Curso Cuad. Materia Mod. Tipo ECTS
Deseño industrial DF OP 6
Enxeñería de fabricación avanzada DF OP 6
Tecnoloxías para a comunicación e mellora do deseño DF OP 4.5
Medios, máquinas e útiles de fabricación DF OP 4.5
Tecnoloxía láser aplicada á produción industrial DF OP 4.5
Enxeñería de sistemas e automatización DF OP 4.5