Procedemento para a tramitación do PFC

Sede Campus

Solicitude de tema, título e tribunal

O alumno deberá presentar na Área Académica a solicitude de tema, título e tribunal, debidamente cuberta e asinada polo Director do PFC, xunto cun resumo do proxecto (máximo 3 páxinas) para a súa aprobación na Comisión Permanente.

Para realizar esta solicitude, o alumno necesita ter superadas ou estar matriculado en todas as materias que lle restan para rematar a carreira.

Realizar a Matrícula

Unha vez realizado o PFC e aprobado o tema, título e tribunal, o alumno deberá proceder á matricula no PFC. Esta matrícula realizarase na Área Académica, como mínimo unha semana antes da data de lectura do proxecto. Á hora de realizar a matrícula é necesario entregar 2 tomos do PFC.

Comunicación data de lectura

Cunha semana de antelación, o alumno deberá comunicar a data e hora de lectura no Negociado de Asuntos Xerais, así como presentar a Ficha de Lectura do PFC na Área Académica.

O presidente do Tribunal será un membro da dirección, segundo a seguinte táboa:

Especialidade Presidente do Tribunal
 Enxeñería Eléctrica  Carlos Garrido Suárez
 Automática e Electrónica  Celso Fernández Silva
 Mecánica  Fernando Cerdeira Pérez
 Deseño e Fabricación  Fernando Cerdeira Pérez
 Instalacións e Construcións  Rafael Comesaña Piñeiro
 Organización  Juan E. Pardo Froján

 

Solicitude do Título

Unha vez realizada a defensa do PFC e tramitada a cualifiación, o alumno poderá solicitar o título na Área Académica da EEI. Para solicitarlo, deberá presentar unha solicitude debidamente cuberta xunto con dúas copias do DNI.