Degree's Tracing and Management Report

En cumprimento do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, no que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, os títulos serán sometidos a un proceso de seguemento do cumprimento do proxecto contido no plano de estudos verificado polo Consello de Universidades.

Tal e como recolle o artigo 27 do Real Decreto 861/2010, de 2 de xullo, correspóndelle á Axencia para Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), levar a cabo o seguemento do cumprimento do proceso de seguemento dos titulos do Sistema Universitario de Galicia.

A continuación recóllese a información máis relevante sobre o seguemento dos títulos que se imparten na Escola de Enxeñería Industrial l (EEI)

Títulos de Grao:

Enxeñería en Tecnoloxías Industriais

Enxeñería en Organización Industrial

Enxeñería Mecánica

Enxeñería en Química Industrial

Enxeñería en Electrónica Industrial e Automática

Enxeñería Eléctrica

 

Títulos de Mestrados Académicos:

Mestrado en Enxeñería Industrial

 

Títulos de Mestrados Profesionalizantes:

Enerxía e Sustentabilidade

Prevención de Riscos Laborais

Mecatrónica

Enxeñería da Automoción

 

Informe da Dirección:

Informe de revisión pola Dirección - Curso 2014/2015

Informe de revisión pola Dirección - Curso 2015/2016

Informe de revisión pola Dirección  - Curso 2016-2017

Informe de revisión pola Dirección - Curso 2017-2018